Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1100/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim z 2016-03-18

Sygn. akt I C 1100/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie:

Przewodniczący SSR Mariusz Kubiczek

Ławnicy / Sędziowie --------------------------

Protokolant st. sekr. sądowy Beata Jakóbczyk

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 roku w Tomaszowie Maz.

przy udziale -----------------------------------------

na rozprawie

sprawy z powództwa- A. K.,

przeciwko - (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

orzeka;

1/ zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda A. K. kwotę 5.310,11zł (pięć tysięcy trzysta dziesięć i 11/100 złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 17 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

2/ oddala powództwo w pozostałej części,

3/ znosi wzajemnie koszty postępowania między stronami,

4/ nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa /Sądu Rejonowego/ od powoda A. K. kwotę 657,00 zł (sześćset pięćdziesiąt siedem złotych), od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych w postaci wydatków poniesionych w sprawie.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 1 czerwca 2015 roku powód A. K., zastąpiony przez radcę prawnego, domagał się zasądzenia od (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 13.083,50 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 17 lipca 2012 roku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów naprawy pojazdu wraz z kosztami procesu /k-2/.

Pozwany – (...) S.A. z siedzibą w W. , zastąpiony przez radcę prawnego, wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu / k-23 do k-27 sprzeciw od nakazu zapłaty/.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W dniu 5 czerwca 2012 roku, w miejscowości G., gmina S.- na drodze K 8 doszło do kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległ samochód osobowy marki A. (...), numer rej. (...) należący do powoda A. K.. Sprawcą szkody był H. Z., kierujący pojazdem posiadającym ubezpieczenie obowiązkowe w (...) S.A. z siedzibą w W..

Policja była wzywana na miejsce zdarzenia , a kierujący pojazdem, sprawca kolizji ukarany został mandatem karnym.

Powód zgłosił szkodę w pozwanym (...) S.A. w dniu 5-6 czerwca 2012 roku. W trakcie likwidacji szkody pozwany wypłacił powodowi kwotę 6.393,82 złotych, na podstawie decyzji wydanej w dniu 20 czerwca 2012 roku. W dniu 17 lipca 2012 roku strona pozwana zaakceptowała w całości kosztorys naprawczy pojazdu powoda na kwotę 19.477,32 złotych /brutto/, odmówiła jednak wypłaty, ponad kwotę już wypłaconą. Wartość pojazdu powoda ustalono na 19.900,00 złotych brutto.

/dowód; kopia dowodu rejestracyjnego k-6, kopia pisma z Policji k-8, notatka o zdarzeniu k-44 odwrót, kalkulacja naprawy k-10 do k-16, zgłoszenie szkody k-39 do k-41, decyzja o przyznaniu odszkodowania k-9, ponadto akta szkodowe oraz kopie dokumentów załączone do akt sprawy k-42 do k-86/.

Biegły w dziedzinie mechaniki samochodowej i wycen pojazdów oraz kosztorysowania szkód komunikacyjnych stwierdził, że koszt naprawy pojazdu marki A. (...) o numerze rej. (...), w wyniku uszkodzenia w dniu 5 czerwca 2012 roku, wynosił 11.703,93 złotych brutto.

Koszt ten ustalono, przyjmując przeciętną stawkę za jedną roboczogodzinę, ceny materiałów lakierniczych i nowych części zamiennych bez potrąceń. Uwzględniono części zamienne z logo producenta A. oraz części zamienne porównywalnej jakości innych producentów i dostawców działających na rynku, w cenach najbardziej zbliżonych do cen średnich.

W przypadku zastosowania w procesie naprawy wyłącznie części oryginalnych z logo producenta, koszt naprawy samochodu powoda wyniósłby 19.277,40 złotych brutto. Kalkulacja naprawy wykonana w systemie A., na potrzeby likwidacji szkody przez (...) S.A. sporządzona została przy uwzględnieniu następujących parametrów;

- stawka za jedną roboczogodzinę czynności naprawczych blacharskich, lakierniczych i mechanicznych ustalona została w wysokości 60,00 złotych netto,

- materiały lakiernicze wg danych (...), zawartych w systemie A. uwzględniono z potrąceniem 50 %,

- ceny części zakwalifikowanych do wymiany, wg danych zawartych w systemie A. z dnia 20 maja 2012 roku, ceny części nowych, oryginalnych z logo A. – potrącono w 55 %,

- uwzględniono ceny części nowych porównywalnej jakości, zwanych potocznie zamiennikami, w zakresie odpowiadającym dostępnemu asortymentowi w maju 2012 roku. W tym zakresie biegły podkreślił, że dostępny asortyment części porównywalnej jakości, nie zapewniał zastąpienia wszystkich części oryginalnych z logo A. zamiennikami. Ponadto części porównywalnej jakości przyjęte w kosztorysie odpowiadają najniższym cenom.

Porównanie obu kosztorysów /powoda oraz (...) S.A./ wskazuje na następujące różnice;

- zakres uszkodzeń samochodu powoda, opisany w obu kalkulacjach, jest bardzo zbliżony. Drobne różnice, obejmujące tablicę rejestracyjną z ramką, czy zestaw mocowania zderzaka przedniego, nie wpływają istotnie na wysokość kosztów naprawy. Zakres naprawy /wzmocnienia i podłużnice/, lakierowania – jest jednakowy w obu kosztorysach,

- o różnicy kosztów naprawy decydują różnice w stawkach za roboczogodzinę, potrąceniach cen części zamiennych, materiałów lakierniczych oraz zastosowaniu tanich zamienników w kosztorysie (...) S.A.

Przedmiotowy pojazd powoda to- A., model A 3 1,6 (...) /hatchback 3 drzwiowy/, rok produkcji 2003,data pierwszej rejestracji za granicą – 30. 12. 2003 roku, data pierwszej rejestracji w RP – 5 stycznia 2011 roku, przebieg silnika – 130 189 km.

Biegły przyjął stawkę roboczogodziny na przeciętnym poziomie = 100,00 złotych bez podatku VAT. W odniesieniu do części zamiennych, w procesie naprawczym mogą być użyte oryginalne części zamienne z logo producenta pojazdu oraz części zamienne bez logo producenta pojazdu, dostarczone w różnych klasach jakości. Mając na względzie popularność marki A., szczególnie w ramach importu prywatnego, co wiąże się zazwyczaj z koniecznością naprawy tych aut po sprowadzeniu oraz ze względu na wiek opisywanego auta, biegły sprawdził dostępność części bez logo producenta i ustalił, że w toku naprawy byłą możliwość zastąpienia większości części oryginalnych z logo producenta, częściami porównywalnej jakości bez logo producenta. Dla przykładu biegły wskazał w swojej opinii takie części, jak zderzak przedni /oryginalny z logo producenta = 1.289,13 złotych netto, porównywalnej jakości kosztuje 202,62 złotych, a najdroższy 801,48 złotych netto/, podobnie pokrywa komory silnika /0ryginalna = 2.205,48 złotych netto, najtańsza 213,00 złotych netto, a najdroższa 652,59 złotych netto.

/ dowód: opinia biegłego T. F. k- 97 do k- 109/.

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zebrany materiał dowodowy w postaci dokumentów /złożonych przez strony/, był poddany pod ocenę biegłego w dziedzinie mechaniki samochodowej i wycen pojazdów oraz kosztorysowania szkód komunikacyjnych w opinii / k-97 do k- 109/ . Biegły w sposób jednoznaczny wypowiedział się co do oceny procesu likwidowania szkody- poddając analizie bezsporny między stronami zakres uszkodzeń oraz potrzebę użycia części oryginalnych z logo producenta bądź tzw. zamienników w oparciu o obowiązujące stawki tzw. roboczogodziny- w procesie likwidacji szkody.

Opinia opiera się o analizę zebranych w sprawie dowodów, zawiera jasne i czytelne wnioski, koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

W ocenie Sądu opinia wydana przez T. F. opracowana została w sposób rzetelny i kompleksowy. Biegły odniósł się do wszystkich możliwych kwestii. Przedstawione przez biegłego stanowisko zostało gruntownie umotywowane.

Opinia biegłego zawiera logiczne wnioski i ich uzasadnienie, dlatego też doszedł Sąd do przekonania, że zasługuje na danie jej w pełni wiary.

Zgodnie z treścią przepisu art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.

O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez zakład ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody / art.824 1 §1 k.c./.

Do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego / porusza art.22 ust.1 powołanej ustawy- ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. ( Dz.U. nr 124, poz.1152 z późniejszymi zmianami)/.

Zakres odszkodowania wyznacza również dyspozycja przepisu art. 361 § 2 k.c. stanowiąc, że / … / w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie pomocne jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, wyjaśniając w jaki sposób należy interpretować wskazane przepisy, a w szczególności w wyroku z dnia 20 lutego 2002r. V CKN 903/00 / opublikowany OSNC 2003, numer 1, poz. 15/.

W wyroku z dnia 20 lutego 2002r. Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku.

Określenie pojęć „ szkody” i „ odszkodowania” w razie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone ruchem pojazdów mechanicznych, następuje na gruncie kodeksu cywilnego, bowiem zakład ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu ponosi co do zasady odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności sprawcy szkody / art. 9 ust.1 ustawy z dnia 22 maja 2003r./. Świadczenie zobowiązanego, polegające na przywróceniu stanu poprzedniego lub zapłaceniu kwoty odpowiadającej wartości takiego przywrócenia /kosztów naprawy samochodu/, nie powinno przekraczać kosztów celowych, ekonomicznie uzasadnionych. Gdy w konkretnych okolicznościach sprawy zostanie stwierdzony brak ekonomicznego uzasadnienia naprawienia szkody we wskazany sposób, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do innej formy odszkodowania. Polega ona na zapłaceniu kwoty wyrównującej uszczerbek majątkowy wyrażający się różnicą pomiędzy wartością samochodu przed i po uszkodzeniu. Typową sytuacją, wymagającą określenia zakresu odszkodowawczego, jest sytuacja, w której koszt naprawy samochodu znacznie przekraczałby wartość samochodu przed wypadkiem; wtedy przywrócenie stanu poprzedniego pociągałoby za sobą dla poszkodowanego nadmierne koszty / art. 363 § 1 k.c./. Gdyby więc koszt naprawy samochodu był znacznie wyższy od wartości samochodu przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku.

Biorąc pod rozwagę przedstawione powyżej orzecznictwo oraz wnioski zawarte w opinii biegłego w dziedzinie mechaniki samochodowej i wycen pojazdów oraz kosztorysowania szkód komunikacyjnych stwierdzić należy, że powodowi należy się zwrot kosztów naprawy pojazdu przy użyciu części oryginalnych i serwisowych części zamiennych, który to koszt biegły wycenił na kwotę 11.703,93 złotych brutto.

W ocenie Sądu, przyjęcie kosztów naprawy w wysokości 19.277,40 złotych brutto / przy wyłącznym użycie części oryginalnych z logo A./, nie jest uzasadniony, a to z uwagi na wiek pojazdu, ale przede wszystkim na fakt, iż powód nie wykazał, że przedmiotowy pojazd był serwisowany /czy też naprawiany/ w autoryzowanym serwisie przy użyciu oryginalnych części z logo producenta. W takim wypadku, Sąd przyjąłby koszty naprawy ustalone przez biegłego przy użyciu wyłącznie oryginalnych części z logo A..

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 5.310,11 złotych /tj. różnicę pomiędzy kwotą naprawy ustaloną przez biegłego = 11.703,93 zł brutto – 6.393,82 zł brutto, wypłaconą przez pozwanego/.

W pozostałym zakresie powództwo oddalił.

Odsetki od zasądzonej kwoty przyjęto od daty 17 lipca 2012 roku, tj. od dnia wskazanego w pozwie i jego uzasadnieniu /art. 481 § 1 k.c./.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. przyjmując zasadę wzajemnego ich zniesienia przy częściowym uwzględnieniu żądań pozwu. Żądanie powoda uwzględniono bowiem 40,6 %.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zmianami) w związku z art. 100 k.p.c., składają się na nie wydatki w postaci wynagrodzenia biegłego za wydanie opinii w sprawie w wysokości 1.107,00 zł / k-111/, z uwzględnieniem wyniku postępowania /powód przegrał w 59,4 %, pozwany w 40,6 %/ i w takim zakresie obciążono strony zwrotem powyższych kosztów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Galińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Kubiczek,  Sędziowie-------------------------
Data wytworzenia informacji: