Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 64/14 - wyrok Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim z 2015-11-16

Sygn. akt IV P 64/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim IV Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Jolanta Jaros-Skwarczyńska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Zofia Kaczmarek

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim

na rozprawie

sprawy z powództwa S. O.

przeciwko Spółdzielni (...)-Własnościowej (...) z siedzibą w O.

o wynagrodzenie za pracę i dodatek wyrównawczy

1. zasądza od pozwanego Spółdzielni (...)-Własnościowej (...) z siedzibą w O. na rzecz powoda S. O. kwotę 37.997,20

( trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 20/100 ) tytułem dodatku wyrównawczego za okres od 1 maja 2011r. do dnia 31 maja 2012r. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 kwietnia 2014r. do dnia zapłaty ;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. zasądza od pozwanego Spółdzielni (...)-Własnościowej (...) z siedzibą w O. na rzecz powoda S. O. kwotę 1.800,00

( jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem kosztów zastępstwa prawnego;

4. nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Tomaszowie M.. od pozwanego Spółdzielni (...)-Własnościowej (...) z siedzibą w O. kwotę 1.998,00 ( jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem ) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od pozwu ;

5. nadaje wyrokowi w punkcie 1 (pierwszym) co do kwoty 3.220,00 ( trzy tysiące dwieście dwadzieścia ) złotych brutto rygor natychmiastowej wykonalności .

Sygn. akt IV P 64/14

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 01 kwietnia 2014r., skierowanym przeciwko Spółdzielni (...) w O., powód S. O. wnosił o zasądzenie od pozwanej spółdzielni na jego rzecz kwoty 39.967,40 zł tytułem dodatku wyrównawczego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych.

Na uzasadnienie swojego żądania pełnomocnik powoda wskazał, iż w dniu 31 marca 2011r., powód otrzymał wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy, które nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników /Dz. U. z 2003r. Nr 90 poz.844 z późniejszymi zmianami/ oraz że w dacie wypowiedzenia powód znajdował się w okresie ochronnym, o którym mowa w art. 39 k.p.

Nadto, pełnomocnik powoda wskazał, iż podstawę prawną dochodzonego dodatku wyrównawczego stanowi art. 5 ust. 6 w zw. z art.5 ust. 5 pkt 1 w/w ustawy, a dochodzony w pozwie dodatek stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w umowie o pracę, a wynagrodzeniem otrzymywanym po wypowiedzeniu zmieniającym tj. różnicę między kwotą 6.176,10 złotych, a kwotą 3.220,00 zł otrzymywaną już po dokonanym wypowiedzeniu zmieniającym.

Dodatkowo pełnomocnik powoda wskazał również i to, że w niniejszym pozwie powód S. O. dochodzi dodatku wyrównawczego za okres od 01 maja 2011r. do 31 maja 2012r. tj. za okres 13 miesięcy, co łącznie daje kwotę 38.291,30 złotych oraz domaga się wyrównania wynagrodzenia za okres wypowiedzenia tj. za miesiąc kwiecień 2011r. w wysokości 1.676,00 zł.

W odpowiedzi na pozew z dnia 23 kwietnia 2014r., pozwany wnosił o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania wg norm przepisanych.

Na uzasadnienie swojego stanowiska pozwany wskazał, iż roszczenia dochodzone przez powoda nie zasługują na uznanie ze względu na zawartą przez strony w dniu 22.12.2011r. ugodę sądową w sprawie IV P 172/11, na mocy której strony doszły do porozumienia w zakresie obowiązywania i skutków złożonego powodowi wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Zdaniem pozwanego, zasadność roszczeń powoda należy ponadto ocenić ze względu na panujące zasady współżycia społecznego, o których mowa w art. 8 k.p. W przedmiotowej sprawie powód S. O. dochodzi dodatku wyrównawczego, który łącznie otrzymywanym przez niego wynagrodzeniem odpowiadałby wynagrodzeniu jakie otrzymywał piastując stanowisko członka zarządu, co w sytuacji gdy wykonywał obowiązki specjalisty oznacza naruszenie zasady równego traktowania pracowników oraz zasad współżycia społecznego.

Na rozprawie w dniu 26 listopada 2014r., pełnomocnik pozwanego nie uznając wniesionego powództwa poza argumentacją wskazaną w odpowiedzi na pozew dodatkowo wskazał, iż wniesione powództwo jest niezasadne z uwagi na to, iż przyczyną dokonanego wypowiedzenia zmieniającego nie były przyczyny niedotyczące pracownika w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych, lecz specyficzna utrata uprawnień powoda, o której mowa w art. 43 pkt 2 k.p., która polegała na braku możliwości wykonywania przez powoda pracy w postaci zastępcy prezesa ds. technicznych, na skutek odwołania powoda ze stanowiska Z-cy P. ds. technicznych - Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w przez radę nadzorczą.

Nadto z ostrożności procesowej, pełnomocnik pozwanego wskazał, iż na wypadek uznania, że wyłączną przyczyną wypowiedzenia zmieniającego dokonanego powodowi były przyczyny niedotyczące pracownika, to należny dodatek wyrównawczy przysługuje nie za okres 13 miesięcy, jak wskazano w pozwie, lecz za okres 6 miesięcy.

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

Powód S. O. został powołany na stanowisko Z-cy P. ds. technicznych - Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. z dnia 13 listopada 2009r.

dowód: uchwała Nr 41/16/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. - akta osobowe powoda część B k. 1a;

W dniu 17 listopada 2009r., pomiędzy stronami tj. powodem S. O. a Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w O. zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony zgodnie, z którą powód został zatrudniony na stanowisku Z-cy P. ds. technicznych – Członek Zarządu z wynagrodzeniem w kwocie 3.570,00 zł, premią 20 %, dodatkiem funkcyjnym 20% oraz dodatkiem stażowym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania.

dowód: umowa o pracę z dnia 17.11.2009r.- akta osobowe powoda część B k. 1;

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. z dnia 06.05.2010r., wynagrodzenie powoda S. O. począwszy od 07.05.2010r. uległo zmniejszeniu do kwoty brutto 4.500,00 złotych na czas przejściowy do osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego, popartego odpowiednimi działaniami naprawczymi (...) / Zakładu (...)/.

dowód: uchwała Nr 20/9/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. - akta osobowe powoda część B k. 5;

porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę - akta osobowe powoda część B k. 6;

Uchwałą Nr 2/2/2011 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. z dniem 22.02.2011r.odwołała powoda S. O. ze stanowiska Z-cy P. ds. technicznych – Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O..

dowód: uchwała Nr 2/2/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. - akta osobowe powoda część B k. 9;

W dniu 31 marca 2011r., powód S. O. otrzymał wypowiedzenie warunków umowy o pracę, zawartej w dniu 17.11.2009r. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w części dotyczącej warunków pracy tj. rodzaju wykonywanej pracy oraz warunków płacy. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano zmianę zakresu obowiązków w związku wdrożeniem nowego schematu organizacyjnego zgodnie z Uchwałą Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. Nr (...) z dnia 25.11.2010r. oraz odwołanie ze stanowiska Zastępcy P. ds. technicznych – Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O., zgodnie z uchwałą nr 2/2//2011 z dnia 21.02.2011r.

Po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. od dnia 1 maja 2011r. zaproponowano powodowi S. O. nowe warunki umowy o pracę, tj. stanowisko specjalisty ds. inwestycji remontów i konserwacji oraz wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.300,00 zł + pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania (tj. 10% premia oraz 30% dodatek stażowy).

dowód: wypowiedzenie warunków umowy o pracę z dnia 31.03.2011r. – k. 7;

W dniu 07.04.2011r., powód S. O. wystąpił do Sądu Rejonowego w Tomaszowie M.. IV Wydział Pracy z powództwem o uznanie za bezskuteczne dokonanego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy oraz o zasądzenie kwoty 6.704,40 zł tytułem części niewypłaconego wynagrodzenia za pracę za okres od grudnia 2010r. do marca 2011r.

Na mocy zawartej w sprawie ugody sądowej, pozwana Spółdzielnia (...) w O. zobowiązała się wypłacić powodowi S. O. jednorazowo kwotę 6.704,00 zł brutto tytułem wyrównania wynagrodzenia za pracę, a nadto strony zgodnie oświadczyły, iż powyższą ugodą likwidują spór zawisły w przedmiotowej sprawie, a powód S. O. dodatkowo oświadczył, iż zrzeka się roszczenia w pozostałym zakresie.

Przedmiotowa ugoda została podpisana przez strony oraz ich profesjonalnych pełnomocników.

dowód: odpis pozwu z dnia 07.04.2011r. oraz protokół rozprawy z dnia 22.12.2011r. wraz z ugodą sądową – k. 1 i k. 49 akt sprawy IV P 172/11 tut. Sądu;

Hipotetyczna wartość dodatku wyrównawczego należnego powodowi S. O. za okres od maja 2011r. do maja 2012r. wynosi 37.997,20 złotych.

dowód: hipotetyczne wyliczenie wysokości dodatku wyrównawczego należnego powodowi S. O. - k. 75;

Na dzień 31 marca 2011r. tj. na dzień wręczenia powodowi S. O. wypowiedzenia zmieniającego, na skutek zmian reorganizacyjnych w pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. zostały zwolnione 3 osoby.

dowód: zeznania P. pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) – protokół audio video rozprawy z dnia 16.11.2016r. 00:01:39 do 00:05:29 – k. 78 verte;

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 10 ust.1 w zw. z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników /Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm./ w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi:

1/. o którym mowa w art. 39 i 177 k.p.;

2/. będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego;

3/. będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej;

4/. będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

4a/. będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej;

4b/. będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej;

4c/. będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej;

4d/. będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek;

5/. będącemu społecznym inspektorem pracy;

6/. powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego;

7/. będącemu członkiem rady pracowników lub określonym w porozumieniu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 805), przedstawicielem pracowników uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.

Stosownie zaś do art. 5 ust. 6 w/w ustawy jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom, o których mowa w ust. 5, przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z kodeksu pracy.

Ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników /Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm./ ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że złożenie oświadczenia woli przez pracodawcę o wypowiedzeniu stosunku pracy jest niedopuszczalne. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2008r., II PK 286/07 ( (...)-16/202) pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikom objętym szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy niezależnie od tego, czy równocześnie dokonuje definitywnych zwolnień z pracy z tych przyczyn (art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.).

W ocenie Sądu, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym także dokumenty przedłożone przez strony oraz zeznania J. P. pozwanej Spółdzielni składającego zeznania w charakterze strony, w pełni potwierdzają okoliczność, iż pozwana spółdzielnia mieszkaniowa dokonała wypowiedzenia zmieniającego wobec powoda z powodu zmian organizacyjnych wprowadzanych w spółce począwszy od 25.11.2010r.

Na dzień dokonania powodowi S. O. wypowiedzenia zmieniającego umowy o pracę, pozwana spółdzielnia zwolniła definitywnie trzech pracowników z przyczyn organizacyjnych i te okoliczności pozwalają już uznać, że do wypowiedzenia zmieniającego powoda S. O. doszło w warunkach art.10 ust.1 ustawy z dnia 12.03.2003r. Zatem, w dacie dokonywania wypowiedzenia zmieniającego powód S. O. był pracownikiem podlegającym ochronie na podstawie przepisu art. 39 k.p., jak i na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników /Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm./.

Skoro powód S. O. podlegał ochronie z art. 39 k.p. i jak ustalono nie było możliwe dalsze zatrudnianie go na dotychczasowym stanowisku, to dopuszczalne było co prawda dokonanie wobec niego wypowiedzenia zmieniającego, ale skutkowało to obowiązkiem wypłaty dodatku wyrównawczego za cały okres, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 6 w/w ustawy jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom, o których mowa w ust. 5, przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z kodeksu pracy.

Zdaniem Sądu, wbrew temu, co podnosił pełnomocnik pozwanej spółdzielni, w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 43 k.p. w postaci niezawinionej przez powoda utraty uprawnień koniecznych do wykonywania dotychczasowych obowiązków, co pozwoliłoby pozwanemu na uchylenie ochrony wskazanej w art. 39 k.p.

Przepis art. 43 k.p. uchyla ochronę w tym przypadku, gdyż następuje obiektywna, choć niezawiniona przez pracownika, utrata możliwości dalszego wykonywania określonego zakresu obowiązków, z którymi przepisy prawa wiążą konieczność posiadania określonych uprawnień zawodowych. Zdaniem Sądu, odwołanie przez radę nadzorczą jest po prostu wyrażeniem subiektywnej woli organu, który nie chce, by dana osoba dalej była członkiem zarządu. Jest to jednostronne oświadczenie woli, które ani nie nadaje uprawnień zawodowych, ani ich nie odbiera.

Tym samym, skoro pozwany pomimo zakazu wynikającego z art. 39 k.p., wypowiedział powodowi warunki pracy i płacy, co spowodowało obniżenie jego wynagrodzenia, to powodowi przysługuje dodatek wyrównawczy, obliczony na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r., Nr 62, poz. 289).

Z powyższych względów, Sąd uznał za zasadne przyznanie powodowi S. O. prawa do dodatku wyrównawczego za okres objęty pozwem, w wysokości wynikającej z wyliczenia złożonego do akt sprawy przez pozwanego i nie kwestionowanego przez żadną ze stron.

Odnośnie roszczenia powoda S. O. o wyrównanie wynagrodzenia za pracę za miesiąc kwiecień 2011r. Sąd uznał, iż brak jest podstaw do uwzględnienia tegoż roszczenia jako, że roszczenie to objęte treścią ugody zawartej przez strony w sprawie IVP 172/11 i objęte powagą rzeczy ugodzonej, nie może być ponownie dochodzone, a zatem z tych względów roszczenie to podlega oddaleniu.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c w związku z art. 113 ust. 1 u.k.s.c., obciążając stronę pozwaną obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, od której powód S. O. był zwolniony z mocy ustawy.

Na zasądzone koszty procesu, o których mowa w punkcie 3 wyroku złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem w kwocie 1.800,00 zł, ustalone zgodnie z § 12 ust.1 pkt 2 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z póź. zmianami/.

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd, o którym mowa w punkcie 5 wyroku, Sąd orzekł na podstawie art. 477 2 § 1 k.p.c., zgodnie z którym zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Z powyższych względów, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Koścista
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Jaros-Skwarczyńska
Data wytworzenia informacji: