Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 738/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim z 2018-11-15

Sygn. akt I C 738/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2018 r.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie:

Przewodniczący SSR Mariusz Kubiczek

Protokolant st. sekr. sądowy Anna Kleszczewska

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2018 roku w Tomaszowie Maz.

przy udziale -----------------------------------------

na rozprawie

sprawy z powództwa- Bank (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko- D. C., S. C.

o zapłatę

orzeka;

1/ zasądza od pozwanych D. C. i S. C. solidarnie na rzecz powoda - Bank (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 69.111,43 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście i 43/100) złotych z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie, nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, liczonymi od kwoty 60.685,47 złotych od dnia 21 sierpnia 2017 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 8.452,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania,

2/ nakazuje wypłacić radcy prawnemu K. K. ze Skarbu Państwa /Sądu Rejonowego/ wynagrodzenie w wysokości 6.642,00 zł (sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złotych- w tym podatek VAT) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanym przez radcę prawnego z urzędu.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 31 sierpnia 2017r. powód- Bank (...) S.A. z siedzibą w W., zastąpiony przez R. prawnego, domagał się zasądzenia od pozwanego D. C. S. C. na rzecz powoda solidarnie kwoty 69.111,43 złotych wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie, liczonymi od kwoty 60.686,47 złotych od dnia 21 sierpnia 2017 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania /k-4/.

W dniu 31 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie, do którego sprawa została wniesiona wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym /k-41/.

Pozwani D. C. i S. C. wnieśli sprzeciw od nakazu zapłaty, podnosząc zarzut niewłaściwości miejscowej sądu /k-44, k-49/.

Po przekazaniu sprawy do tutejszego Sądu /k-54, k-63/, pozwani D. C. i S. C., zastąpieni przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, nie uznali powództwa i wnieśli o jego oddalenie i przyznanie pełnomocnikowi kosztów nieopłaconej pomocy prawnej /k-89/.

W uzasadnieniu swojego stanowiska podnieśli brak skuteczności wypowiedzenia umowy przez powoda wobec złożenia odpisu nieposiadającego cech indywidualizujących wystawcę oraz braku umocowania do składania oświadczeń w imieniu Banku /k-90/.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 6 września 2013 roku pozwany D. C. i S. C. zawarli z – Bankiem (...) S.A. z siedzibą w W. umowę kredytu bezpieczna gotówka nr (...) w wysokości 100.000,00 złotych na okres od dnia 6 września 2013 roku do 30 sierpnia 2018 roku.

Całkowita kwota pożyczki obejmująca kwotę do zapłaty przez kredytobiorców wyniosła 149.788,99 złotych.

Wobec nie wywiązania się przez pozwanych z warunków zawartej umowy kredytu, strona powodowa pismem z dnia 23 lutego 2016 roku wezwała pozwanego do uregulowania zaległości, a następnie dokonała wypowiedzenia umowy z 30. dniowym okresem wypowiedzenia . pismo zawierające wypowiedzenie umowy pożyczki pozwani otrzymali w dniu 14 marca 2016 roku. W dniu 21 sierpnia 2017 roku Bank wystawił wyciąg z ksiąg bankowych. Na wysokość zadłużenia składają się następujące kwoty ; 60.685,47 złotych kapitał niespłaconego kredytu, 8.425,96 złotych – odsetki naliczone do dnia 20 sierpnia 2017 roku, zgodnie z treścią umowy kredytu.

Bank (...) S.A. z siedzibą w W. udzielił w dniu 30 grudnia 2016 roku pełnomocnictwa W. Ś.- Kierownikowi Zespołu w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji do podpisywania jednoosobowo wyciągów z ksiąg Banku (...) dniu 8 lutego 2016 roku pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Banku w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku udzielone zostało R. S. zatrudnionej w Oddziale w Ł. na stanowisku Menadżera Sprzedaży Biznesowej. Podobnej treści /jak ostatnie z wymienionych pełnomocnictw/ pełnomocnictwo udzielone zostało w dniu 8 lutego 2016 roku dla A. W., zatrudnionej w Oddziale w Ł. na stanowisku Menadżera Sprzedaży Detalicznej- . do składania oświadczeń woli w imieniu Banku w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku wraz z drugim pełnomocnikiem.

/dowód; umowa kredytu k-5 do k-6 odwrót, wezwanie do zapłaty z propozycją polubownej spłaty zadłużenia k-7 do k-10, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wraz z dowodem doręczenia k-11 do k-14, wezwanie do zapłaty k-15, potwierdzenie doręczenia k-16, pełnomocnictwa k-94, k-95, regulamin kredytu k-96 do k-98, zestawienie wpłat pozwanych k-99 do 99 odwrót, wyciąg z ksiąg bankowych k-4/.

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo jest w pełni zasadne. Zebrany materiał dowodowy w postaci dokumentów złożonych przez stronę powodową w sposób oczywisty wskazuje, że pozwani zawarli umowę kredytu i nie dotrzymali warunków umowy.

Wyliczona przez stronę powodową należność nie budzi wątpliwości Sądu. Podniesione przez stronę pozwaną zarzuty braku skuteczności wypowiedzenia umowy kredytu są niezasadne. Pod oświadczeniem woli Banku – zawierającym wypowiedzenie przedmiotowej umowy kredytowej podpisy złożyli dwaj pracownicy Banku, osiadający upoważnienie Banku do składania tego rodzaju oświadczeń w jego imieniu. Podpisy są czytelne, a gdyby nawet występowały w formie paraf, to przywołać można tu stanowisko judykatury co do ważności parafy na równi z podpisem / wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2007 roku, III CSK)07/. Nie budzi zatem wątpliwości Sądu, że wypowiedzenie przedmiotowej umowy spełnia wszystkie wymogi oświadczenia woli i było skuteczne.

Poza tym wskazać należy, w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, iż wypowiedzenie umowy kredytu dokonane zostało przez osoby – dwóch pracowników Banku, posiadających pisemne umocowanie do składania w imieniu Banku (...) woli w zakresie wypowiadania umów kredytowych /k-94 do k-95, a k-11 i 13/.

Wobec powyższych okoliczności należało żądanie pozwu uwzględnić i zasądzić kwotę zgodną z żądaniem pozwu wraz z odsetkami umownymi liczonymi od dnia 21 sierpnia 2017 roku (zgodnie z żądaniem pozwu), od kwoty należności głównej/k-2/.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie przepisu art. 98 k.p.c. przyjmując zasadę odpowiedzialności za wynik sprawy / na koszty te składają się ; opłata od pozwu = 3.035,00 złotych, wynagrodzenie radcy prawnego w wysokości 5.400,00 złotych, opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 złotych/.

O kosztach nieopłaconej pomocy sądowej udzielonej pozwanemu przez Kancelarię Radcy Prawnego K. K. orzeczono na podstawie przepisu § 8 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego z urzędu / Dz. U. z 5.11.2015 roku, poz. 1805/. Prawidłowo wyliczona kwota z tego tytułu wraz z podatkiem VAT powinna wynosić 8.856,00 złotych.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pieprzycka-Wiktorowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Kubiczek
Data wytworzenia informacji: